Algemene Voorwaarden

Definitely yes

Algemene voorwaarden

 

Gebruiker: Onder de gebruiker van deze algemene voorwaarden wordt verstaan Definitely Yes, Wedding & Event planner, te Vlaardingen, ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer 69261547.
Opdrachtgever: Onder opdrachtgever wordt verstaan diegene die de opdracht heeft verstrekt en de overeenkomst heeft gesloten tot het organiseren van een (deel van een) bruiloft, of in wiens naam Definitely Yes een bruiloft, verlovingsfeest, jubileum of ander evenement organiseert of een reservering daartoe pleegt. Totdat een overeenkomst tot stand is gekomen wordt opdrachtgever ook wel aanvrager genoemd.
Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.
Leverancier: Onder leverancier wordt verstaan diegene die in uitoefening van zijn/haar bedrijf, producten en/of diensten aanbiedt/levert van een door Definitely Yes te organiseren bruiloft, verlovingsfeest, jubileum of ander evenement. 


Artikel 1 – Algemeen

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Definitely Yes alsmede op overeenkomsten gesloten met opdrachtgever(s) en / of leveranciers, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.
1.2. Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
1.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
1.4. De opdrachtgever en / of leverancier aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, door het aangaan van een overeenkomst met Definitely Yes of het deelnemen bij/door of namens opdrachtgever en aan een bruiloft/activiteit van Definitely Yes.
1.5. Het honorarium van Definitely Yes is exclusief onkosten van Definitely Yes en exclusief declaraties van door Definitely Yes ingeschakelde derden.

Artikel 2 – Totstandkoming en inhoud overeenkomst

2.1. De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend, aan druk-, zetfouten en verschrijvingen alsmede aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend.
2.2. Offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt of anders is overeengekomen, een geldigheidsduur van twee weken, te rekenen vanaf de op de offerte vermelde datum.
2.3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Definitely Yes niet tot het verrichten van een gedeelte van de offerte tegen de voor dat gedeelte in de offerte opgegeven prijs.
2.4. De overeenkomst tussen Definitely Yes en de opdrachtgever komt tot stand op het moment dat Definitely Yes een door de opdrachtgever ondertekende offerte per mail of per post ontvangt of op het moment waarop Definitely Yes met instemming van de opdrachtgever een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft.
2.5. Indien Definitely Yes op verzoek van aanvrager met de uitvoering van een offerte is begonnen, maar tussen partijen geen overeenkomst van opdracht tot stand komt, is aanvrager alle kosten ter voorbereiding verschuldigd. Met deze kosten wordt bijvoorbeeld bedoeld: onderzoekskosten ter verkrijging van meer informatie dan welke staat omschreven in de offerte, kosten ten behoeve van locatiebezichtigingen, gesprekken op locatie bij aanvrager, etc.
2.6. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 


Artikel 3 – Uitvoering van de overeenkomst

3.1. Definitely Yes zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen, de eisen van een goede weddingplanner/organisator uitvoeren.
3.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Definitely Yes het recht bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden.
3.3. De kosten voor het inschakelen van derden en de kosten verband houdend met de door die derden in redelijkheid gewenste faciliteiten komen voor rekening van opdrachtgever. Die kosten zijn niet inbegrepen in het tussen partijen overeengekomen bedrag, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is.
3.4. Andere personen dan bedoeld in artikel 3.2, zoals toeleveranciers, worden ingeschakeld door en voor rekening van opdrachtgever, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
3.5. Indien door Definitely Yes ingeschakelde derden in het kader van een overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, dient de opdrachtgever de kosten te dragen verband houdende met de door deze medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
3.6. Opdrachtgever vrijwaart Definitely Yes dan wel door Definitely Yes ingeschakelde derden, voor eventuele aanspraken van overige partijen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
3.7. Definitely Yes is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, indien Definitely Yes is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of niet volledige gegevens.

Artikel 4 – Wijzigen van de opdracht 4.1.

Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
4.2. Indien de wijziging van en/of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Definitely Yes de opdrachtgever hierover tijdig en vooraf informeren.
4.3. In afwijking van artikel 4.2 zal Definitely Yes geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging en/of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Definitely Yes kunnen worden toegerekend.
4.4. Definitely Yes behoudt zich het recht voor om wettelijke opgelegde prijsstijgingen en onverwachte redelijkerwijs noodzakelijke hogere kosten, die plaatsvinden tussen opdrachtbevestiging en de uitvoering ervan, aan opdrachtgever door te berekenen. Definitely Yes is verplicht deze prijswijzigingen zo spoedig mogelijk aan opdrachtgever mede te delen en toe te lichten.
4.5. Definitely Yes mag het overeengekomen bedrag op de offerte verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Definitely Yes, dat in redelijkheid niet van Definitely Yes mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen bedrag. Definitely Yes zal opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het bedrag in kennis stellen. Prins Weddingplanner zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 5 – Betaling 5.1.

Het overeengekomen bedrag wordt afhankelijk van de aard van de opdracht op verschillende wijzen gefactureerd. Bij de volledige organisatie van een bruiloft of een verlovingsfeest, zowel in binnen- als in buitenland, wordt het overeengekomen bedrag in twee delen gefactureerd: 60% bij het tot stand komen van de overeenkomst van opdracht, 40% in de eerste vijf werkdagen na de bruiloft. 

Bij ceremoniemeesterschap, wordt het overeengekomen bedrag in twee delen gefactureerd: 40% bij het tot stand komen van de overeenkomst van opdracht en de overige 60% na de dag van de bruiloft. Bij een kick-off consult of een save-the-wedding gesprek wordt het overeengekomen bedrag volledig gefactureerd (100%) nadat deze heeft plaatsgevonden.
5.2. Na de dag van de bruiloft ontvangt opdrachtgever eventueel een extra factuur op basis van nacalculatie, voor de nog niet eerder gefactureerde kosten en eventuele creditering dan wel debitering ontstaan door wijzigingen van de overeenkomst van opdracht.
5.3. Betaling door opdrachtgever moet plaatsvinden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk tussen opdrachtgever en Definitely Yes anders is overeengekomen.
5.4. De opdrachtgever die niet tijdig betaalt, is van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Definitely Yes is gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle ter zake van de overeenkomst reeds gemaakte kosten en heeft de bevoegdheid de wettelijke rente in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim tot aan de dag van betaling.
5.5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Definitely Yes op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
5.6. Definitely Yes behoudt zich het recht voor het factuur bedrag ineens op te eisen indien daarvoor gegronde redenen zijn.
5.7. Definitely Yes is gerechtigd prijsstijgingen betreffende toeleveranciers door te berekenen aan opdrachtgever indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen en producten zijn gestegen.

Artikel 6 – Promotiemateriaal

6.1. Opdrachtgever geeft Definitely Yes toestemming om de naam van opdrachtgever en het promotiemateriaal, zoals foto’s en videomateriaal, te gebruiken voor promotie doeleinden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
6.2. Definitely Yes kan promotiemateriaal gebruiken voor promotie doeleinden zoals referentie op de website, een blog, beursmateriaal of social media.
6.3. Het promotiemateriaal wordt alleen gebruikt ten behoeve van het promotie programma van Definitely Yes.

Artikel 7 – Onderzoek, klachten en reclames

7.1. Reclames dienen uiterlijk binnen 2 weken, na de datum van de plaatsgevonden bruiloft, schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij Definitely Yes te worden ingediend. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Definitely Yes in staat is adequaat te reageren.
7.2. Het indienen van reclames ontheft de opdrachtgever niet van zijn verplichting de door Definitely Yes ingediende facturen, tijdig te voldoen.
7.3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Definitely Yes slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 9 aansprakelijkheid.

Artikel 8 – Ontbinding, beëindiging en opschorting van de overeenkomst

8.1. Definitely Yes heeft het recht een overeenkomst te beëindigen, indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming kan schaden.
8.2. Indien de veiligheid van gasten, personeel en/of gecontracteerde onvoldoende wordt gewaarborgd of bij oneigenlijk gebruik van de ter beschikking gestelde materialen, is Definitely Yes gerechtigd naar eigen inzicht af te wijken van de reeds gesloten overeenkomst, dan wel deze op kosten van de nalatige partij geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
8.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Definitely Yes op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Definitely Yes de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
8.4. Opdrachtgever is verplicht een verzekering te hebben, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
8.5. Indien opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door Definitely Yes gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen aan derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoed worden. De annuleringskosten bedragen 50% van de totale som van de opdracht bij opzegging tot 6 weken voor de bruiloft of het evenement, of 70% van de som van de opdracht bij opzegging 1 tot 6 weken voor de bruiloft of het evenement, of 100% van de som van de opdracht bij opzegging in de laatste week voor de bruiloft of het evenement of op de dag zelf.
8.6. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Definitely Yes, zal Definitely Yes in overleg met de opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1. Definitely Yes zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Definitely Yes kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat opdrachtgever aan Definitely Yes onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Definitely Yes voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van Definitely Yes die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Definitely Yes slechts voor directe schade aansprakelijk tot maximaal een bedrag van €2500.
9.2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Definitely Yes aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Definitely Yes er toegerekend kunnen worden; redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
9.3. Definitely Yes is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van opdrachtgever, en/of schade wegens door Definitely Yes gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.
9.4. De in lid 1 van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve van de door Definitely Yes voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.
9.5. Werknemers, stagiaires en/of derden hebben geen recht om Definitely Yes als ondernemer op welke wijze ook te verbinden. Opdrachten door hen opgenomen zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door Mariska van der Meer van Definitely Yes zelf. Wij behouden ons het recht voor om opdrachten te weigeren, of goederen te leveren waarvoor Definitely Yes zulke bevestiging niet gegeven heeft.
9.6. Definitely Yes is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, Definitely Yes of derden.
9.7. Definitely Yes is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor het geleverde werk van de door haar voorgestelde leveranciers en kan hiervoor ook niet verantwoordelijk gehouden worden.

Artikel 10 – Vrijwaring

10.1. Opdrachtgever vrijwaart Definitely Yes voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan Definitely Yes onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met handelen of nalaten die opdrachtgever is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van Definitely Yes en tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.
10.2. Opdrachtgever vrijwaart Definitely Yes voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
10.3. Indien opdrachtgever aan Definitely Yes informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert opdrachtgever dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 11 – Overmacht

11.1. Onder overmacht wordt verstaan: elke tekortkoming die Definitely Yes niet kan worden toegerekend. Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt. Ziekte en/of een ongeval vallen tevens onder overmacht.
11.2. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk door Definitely Yes op de hoogte gesteld van de overmacht, tenzij het adres van de opdrachtgever niet aan Definitely Yes bekend is gemaakt, noch redelijkerwijs bekend kan zijn. In dat geval wordt opdrachtgever zo spoedig mogelijk mondeling/telefonisch van de overmacht op de hoogte gesteld.
11.3. Voor zoveel Definitely Yes ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Definitely Yes gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12 – Geheimhouding

12.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
12.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te delen, en zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Definitely Yes niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 13 – Intellectuele eigendom

13.1. Definitely Yes behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de opdracht, en ten aanzien waarvan hij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.
13.2. Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van Definitely Yes, een en ander in de ruimste zin des woorden, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van Definitely Yes toegestaan.

Artikel 14 – Leveringstermijnen

14.1. Indien de opdrachtgever de door Definitely Yes verhuurde of geleverde producten en/of diensten voor of op het afgesproken tijdstip van levering niet in ontvangst neemt, wordt de opdracht alsnog in rekening gebracht volgens de overeenkomst, eventueel vermeerderd met de kosten voor geleden schade en/of extra onkosten geleden door Definitely Yes.
14.2. Het verzoek door de opdrachtgever om de leveringsdata te wijzigen, kan alleen in onderling overleg en na schriftelijke bevestiging van Definitely Yes. Alle kosten voortvloeiend uit deze wijziging komen ten laste van de opdrachtgever.
14.3. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door een toeleverancier de termijn overschreden, dan is in geen geval Definitely Yes aansprakelijk voor de gevolgen van welke aard dan ook.

Artikel 15 – Geschillen

15.1. Geschillen tussen Definitely Yes en opdrachtgever worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Definitely Yes.
15.2. Opdrachtgever heeft het recht om binnen een maand nadat Definitely Yes zich jegens hem op lid 1 heeft beroepen, voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen. 

Artikel 16 – Toepasselijk recht

16.1. Op elke overeenkomst tussen Definitely Yes en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Close
loading...